Curve Light

PSD2

Vous avez déjà probablement lu quelque chose sur le PSD2 (Payment Services Directive 2), mais vous n’avez absolument aucune idée de la signification du terme. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes certainement pas le seul. Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est le PSD2 et quelle va être son influence sur la gestion de crédit.

De eerste PSD richtlijn

In 2007 is er een Europese richtlijn aangenomen die toeziet op de Payment Service Directive (PSD). Deze richtlijn is in elk EU-land opgenomen in de nationale wetgeving. De PSD richtlijn zette zich in voor een uniforme betaalmarkt, een markt waarin het een stuk eenvoudiger was om betalingen te verrichten en om bedragen over te boeken. Dit is de voorloper geweest van de SEPA overboekingen, ieder rekeningnummer is destijds omgevormd naar een IBAN. Met de komst van de IBAN werd het geld overmaken naar rekeningnummers in andere Europese landen een stuk makkelijker.

La première directive PSD

En 2007, une première directive européenne a été adoptée qui supervise la Payment Service Directive (PSD). Cette directive a été reprise par tous les pays de l’UE dans la législation nationale. La directive PSD soutenait un marché unique des paiements, un marché dans lequel il était plus facile d’effectuer des paiements et de transférer des montants. Ce fut le précurseur des transferts SEPA, chaque numéro bancaire a été à l’époque transformé en IBAN. Avec l’arrivée de l’IBAN, il était possible de transférer facilement des paiements vers des numéros de compte dans d’autres pays européens.

De eerste PSD richtlijn

In 2007 is er een Europese richtlijn aangenomen die toeziet op de Payment Service Directive (PSD). Deze richtlijn is in elk EU-land opgenomen in de nationale wetgeving. De PSD richtlijn zette zich in voor een uniforme betaalmarkt, een markt waarin het een stuk eenvoudiger was om betalingen te verrichten en om bedragen over te boeken. Dit is de voorloper geweest van de SEPA overboekingen, ieder rekeningnummer is destijds omgevormd naar een IBAN. Met de komst van de IBAN was het mogelijk om eenvoudig betalingen naar rekeningnummers in andere Europese landen over te boeken.

De eerste PSD richtlijn

In 2007 is er een Europese richtlijn aangenomen die toeziet op de Payment Service Directive (PSD). Deze richtlijn is in elk EU-land opgenomen in de nationale wetgeving. De PSD richtlijn zette zich in voor een uniforme betaalmarkt, een markt waarin het een stuk eenvoudiger was om betalingen te verrichten en om bedragen over te boeken. Dit is de voorloper geweest van de SEPA overboekingen, ieder rekeningnummer is destijds omgevormd naar een IBAN. Met de komst van de IBAN was het mogelijk om eenvoudig betalingen naar rekeningnummers in andere Europese landen over te boeken.

De eerste PSD richtlijn

In 2007 is er een Europese richtlijn aangenomen die toeziet op de Payment Service Directive (PSD). Deze richtlijn is in elk EU-land opgenomen in de nationale wetgeving. De PSD richtlijn zette zich in voor een uniforme betaalmarkt, een markt waarin het een stuk eenvoudiger was om betalingen te verrichten en om bedragen over te boeken. Dit is de voorloper geweest van de SEPA overboekingen, ieder rekeningnummer is destijds omgevormd naar een IBAN. Met de komst van de IBAN was het mogelijk om eenvoudig betalingen naar rekeningnummers in andere Europese landen over te boeken.

Een herziening, de PSD2

Goed, leuk die oude richtlijn, maar wat is PSD2 nu eigenlijk? Dit is een herziening van de vorige richtlijn, een herziening die veel veranderingen met zich mee heeft gebracht. De PSD2 heeft vijf doelen:

 • Bevorderen van concurrentie in de Europese betaalmarkt
 • Motiveren van innovaties in het betalingsverkeer
 • Beschermen van de consument
 • Vergroten van de veiligheid van betalen
 • Bijdragen aan één Europese betaalmarkt

Une révision, la PSD2

C’est une bonne vieille directive, mais qu’est-ce que la PSD2 maintenant ? C’est une révision de la précédente directive, une révision qui a entrainé de nombreux changements. La PSD2 a 5 buts :

 • Favoriser la concurrence dans le marché européen des paiements
 • Motiver les innovations dans les paiements
 • Protéger le consommateur
 • Améliorer la sécurité des paiements
 • Contribuer à un marché européen unique des paiements
 • Les opérateurs innovants ont désormais la possibilité de proposer de nouveaux services

Een herziening, de PSD2

Goed, leuk die oude richtlijn, maar wat is PSD2 nu eigenlijk? Dit is een herziening van de vorige richtlijn, een herziening die veel veranderingen met zich mee heeft gebracht. De PSD2 heeft vijf doelen:

 • Bevorderen van concurrentie in de Europese betaalmarkt
 • Motiveren van innovaties in het betalingsverkeer
 • Beschermen van de consument
 • Vergroten van de veiligheid van betalen
 • Bijdragen aan één Europese betaalmarkt

Een herziening, de PSD2

Goed, leuk die oude richtlijn, maar wat is PSD2 nu eigenlijk? Dit is een herziening van de vorige richtlijn, een herziening die veel veranderingen met zich mee heeft gebracht. De PSD2 heeft vijf doelen:

 • Bevorderen van concurrentie in de Europese betaalmarkt
 • Motiveren van innovaties in het betalingsverkeer
 • Beschermen van de consument
 • Vergroten van de veiligheid van betalen
 • Bijdragen aan één Europese betaalmarkt

Een herziening, de PSD2

Goed, leuk die oude richtlijn, maar wat is PSD2 nu eigenlijk? Dit is een herziening van de vorige richtlijn, een herziening die veel veranderingen met zich mee heeft gebracht. De PSD2 heeft vijf doelen:

 • Bevorderen van concurrentie in de Europese betaalmarkt
 • Motiveren van innovaties in het betalingsverkeer
 • Beschermen van de consument
 • Vergroten van de veiligheid van betalen
 • Bijdragen aan één Europese betaalmarkt

Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden

Les opérateurs innovants ont désormais la possibilité de proposer de nouveaux services

Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden

Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden

Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Neem contact op

of bel: 085 - 273 7494

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Neem contact op

of bel: 085 - 273 7494

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Neem contact op

of bel: 085 - 273 7494

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Neem contact op

of bel: 085 - 273 7494

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Neem contact op

of bel: 085 - 273 7494

Opkomst van nieuwe financiële partijen

De hierboven genoemde doelen geven nieuw soort typen organisaties toegang tot de betaalmarkt. Dit bevordert de concurrentie in de betaalmarkt, welke op dit moment wordt gedomineerd door banken en payment service providers. Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden. Het is dus mogelijk dat fintech-, telecom- of grootwinkelbedrijven betaal- en informatiediensten gaan leveren. Op 4 juni 2019 heeft de beleggersapp Peaks als eerste een vergunning verkregen. Deze ‘nieuwe’ partij staat onder scherp toezicht van De Nederlandse Bank. Er zijn bijvoorbeeld een aantal toezichteisen op het gebied van gegevensbescherming waaraan de organisatie zich moet houden. De veiligheid voor de consument blijft hierdoor gewaarborgd.

Arrivée de nouveaux opérateurs financiers

Les buts précités donnent accès au marché des paiements à de nouveaux types d’organisations. Cela favorise la concurrence au sein du marché des paiements, qui est dominé en ce moment par les banques et les prestataires de services de paiement. Les opérateurs innovants ont désormais la possibilité de proposer de nouveaux services. Il est donc possible que des entreprise des technologies de la finance, des télécommunications ou de la grande distribution fournissent des services de paiement et d’informations. Ces nouveaux opérateurs sont sous l’étroite surveillance de la Banque des Pays-Bas et doivent demander une autorisation. Il y a par exemple une série d’exigences en matière de surveillance dans le domaine de la protection des données que l’organisation doit respecter. La sécurité du consommateur reste dès lors garantie.

Opkomst van nieuwe financiële partijen

De hierboven genoemde doelen geven nieuw soort typen organisaties toegang tot de betaalmarkt. Dit bevordert de concurrentie in de betaalmarkt, welke op dit moment wordt gedomineerd door banken en payment service providers. Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden. Het is dus mogelijk dat fintech-, telecom- of grootwinkelbedrijven betaal- en informatiediensten gaan leveren. Deze nieuwe partijen staan onder scherp toezicht van de Nederlandse Bank en dienen een vergunning aan te vragen. Er zijn bijvoorbeeld aantal toezichteisen op het gebied van gegevensbescherming waaraan de organisatie zich moet houden. De veiligheid voor de consument blijft hierdoor gewaarborgd.

Opkomst van nieuwe financiële partijen

De hierboven genoemde doelen geven nieuw soort typen organisaties toegang tot de betaalmarkt. Dit bevordert de concurrentie in de betaalmarkt, welke op dit moment wordt gedomineerd door banken en payment service providers. Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden. Het is dus mogelijk dat fintech-, telecom- of grootwinkelbedrijven betaal- en informatiediensten gaan leveren. Deze nieuwe partijen staan onder scherp toezicht van de Nederlandse Bank en dienen een vergunning aan te vragen. Er zijn bijvoorbeeld aantal toezichteisen op het gebied van gegevensbescherming waaraan de organisatie zich moet houden. De veiligheid voor de consument blijft hierdoor gewaarborgd.

Opkomst van nieuwe financiële partijen

De hierboven genoemde doelen geven nieuw soort typen organisaties toegang tot de betaalmarkt. Dit bevordert de concurrentie in de betaalmarkt, welke op dit moment wordt gedomineerd door banken en payment service providers. Innovatieve partijen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden. Het is dus mogelijk dat fintech-, telecom- of grootwinkelbedrijven betaal- en informatiediensten gaan leveren. Deze nieuwe partijen staan onder scherp toezicht van de Nederlandse Bank en dienen een vergunning aan te vragen. Er zijn bijvoorbeeld aantal toezichteisen op het gebied van gegevensbescherming waaraan de organisatie zich moet houden. De veiligheid voor de consument blijft hierdoor gewaarborgd.

Toestemming voor dienstverlening

Dankzij deze herziening is het voor organisaties een stuk eenvoudiger om inzage te krijgen in de betaalgegevens van consumenten. Deze organisaties moeten hiervoor uiteraard wel toestemming vragen, net als bij Cookies op het internet bijvoorbeeld. Heeft de consument die toestemming gegeven dan heeft de organisatie toegang tot het saldo en de betaalgeschiedenis. Dit wordt ‘rekeninginformatiedienstverlening’ genoemd. De organisatie kan nu de betaalgegevens inzien, maar heeft geen toestemming om een betaling uit te voeren. Voor het uitvoeren van een betaling dient de consument opnieuw toestemming te geven, dit noemen we ‘betaalinitiatiedienstverlening‘. Tevens is het mogelijk om de toestemming voor een beperkte periode af te geven (bijvoorbeeld 90 dagen).

Autorisation de mandatement

Grâce à cette révision, il est un peu plus simple pour les organisations d’accéder aux informations de paiement des consommateurs. Ces organisations doivent naturellement demander l’autorisation, tout comme pour les cookies sur l’internet, par exemple. Si le consommateur a donné son autorisation, alors l’organisation a accès au solde et à l’historique de paiements. C’est ce que l’on appelle « l’information sur les comptes ». L’organisation peut à présent connaitre des informations de paiement, mais n’a pas l’autorisation d’effectuer un paiement. Pour effectuer un paiement, il faut de nouveau demander l’autorisation au consommateur, c’est ce que l’on appelle l’initiation de paiement. Il est en effet possible d’accorder l’autorisation pour une période limitée (par exemple 902 jours). La banque est obligée d’apporter son concours à cette surveillance.

Toestemming voor dienstverlening

Dankzij deze herziening is het voor organisaties een stuk eenvoudig om inzage te krijgen in de betaalgegevens van consumenten. Deze organisaties moeten hiervoor uiteraard wel toestemming vragen, net als bij Cookies op het internet bijvoorbeeld. Heeft de consument die toestemming gegeven dan heeft de organisatie toegang tot het saldo en de betaalgeschiedenis. Dit wordt ‘rekeninginformatiedienstverlening’ genoemd. De organisatie kan nu de betaalgegevens inzien, maar heeft geen toestemming om een betaling uit te voeren. Voor het uitvoeren van een betaling dient de consument opnieuw toestemming te geven, dit noemen we ‘betaalinitiatiedienstverlening‘. Tevens is het mogelijk om de toestemming voor een beperkte periode af te geven (bijvoorbeeld 90 dagen). De bank is verplicht om mee te werken aan deze inzage.

Toestemming voor dienstverlening

Dankzij deze herziening is het voor organisaties een stuk eenvoudig om inzage te krijgen in de betaalgegevens van consumenten. Deze organisaties moeten hiervoor uiteraard wel toestemming vragen, net als bij Cookies op het internet bijvoorbeeld. Heeft de consument die toestemming gegeven dan heeft de organisatie toegang tot het saldo en de betaalgeschiedenis. Dit wordt ‘rekeninginformatiedienstverlening’ genoemd. De organisatie kan nu de betaalgegevens inzien, maar heeft geen toestemming om een betaling uit te voeren. Voor het uitvoeren van een betaling dient de consument opnieuw toestemming te geven, dit noemen we ‘betaalinitiatiedienstverlening‘. Tevens is het mogelijk om de toestemming voor een beperkte periode af te geven (bijvoorbeeld 90 dagen). De bank is verplicht om mee te werken aan deze inzage.

Toestemming voor dienstverlening

Dankzij deze herziening is het voor organisaties een stuk eenvoudig om inzage te krijgen in de betaalgegevens van consumenten. Deze organisaties moeten hiervoor uiteraard wel toestemming vragen, net als bij Cookies op het internet bijvoorbeeld. Heeft de consument die toestemming gegeven dan heeft de organisatie toegang tot het saldo en de betaalgeschiedenis. Dit wordt ‘rekeninginformatiedienstverlening’ genoemd. De organisatie kan nu de betaalgegevens inzien, maar heeft geen toestemming om een betaling uit te voeren. Voor het uitvoeren van een betaling dient de consument opnieuw toestemming te geven, dit noemen we ‘betaalinitiatiedienstverlening‘. Tevens is het mogelijk om de toestemming voor een beperkte periode af te geven (bijvoorbeeld 90 dagen). De bank is verplicht om mee te werken aan deze inzage.

Er zijn tal van toepassingen te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het creditmanagement.

On peut trouver bon nombre d’exemples expliquant pourquoi PSD2 est une directive bien accueillie par la gestion de crédit.

Er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het Credit Management.

Er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het Credit Management.

Er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het Credit Management.

PSD2 in creditmanagement

Met PSD2 is het dus mogelijk om organisaties toestemming te geven om betaalgegevens in te zien. Deze informatie is erg nuttig voor het creditmanagement proces. Zowel aan de voorkant, als aan de achterkant van het proces kan deze informatie van pas komen. Bij het onboarden van een klant zou de informatie gebruikt kunnen worden als creditcheck. Met deze informatie kan je bepalen in hoeverre een klant producten en/of diensten af mag nemen. En bij een eventuele beslaglegging op een rekening kan je nu op voorhand controleren of er wel voldoende geld op de rekening van de debiteur staat. Er zijn tal van toepassingen te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het creditmanagement.

PSD2 et gestion de crédit

Grâce à la PSD2, il est donc possible de donner l’autorisation à des organisations de consulter les informations de paiement. Ces informations sont bien entendu très utiles pour le processus de gestion de crédit. Ces informations peuvent être utiles tant au début qu’à la fin du processus. Lors de l’accueil d’un client, on pourrait utiliser les informations comme le contrôle de crédit. Avec ces informations, on peut déterminer dans quelle mesure un client peut acquérir des produits et/ou des services. Et lors d’une éventuelle saisie sur un compte, on peut désormais contrôler à l’avance s’il y a suffisamment d’argent sur le compte du débiteur. On peut trouver bon nombre d’exemples expliquant pourquoi PSD2 est une directive bien accueillie par la gestion de crédit.

PSD2 in Credit Management

Door de PSD2 is het dus mogelijk om organisaties toestemming te geven om betaalgegevens in te zien. Deze informatie is natuurlijk ook erg nuttig voor het Credit Management proces. Zowel aan de voorkant, als aan de achterkant van het proces kan deze informatie van pas komen. Bij het onboarden van een klant zou de informatie gebruikt kunnen worden als creditcheck. Met deze informatie kan je bepalen in hoeverre een klant producten en/of diensten af mag nemen. En bij een eventuele beslaglegging op een rekening kan je nu op voorhand controleren of er wel voldoende geld op de rekening van de debiteur staat. Er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het Credit Management.

PSD2 in Credit Management

Door de PSD2 is het dus mogelijk om organisaties toestemming te geven om betaalgegevens in te zien. Deze informatie is natuurlijk ook erg nuttig voor het Credit Management proces. Zowel aan de voorkant, als aan de achterkant van het proces kan deze informatie van pas komen. Bij het onboarden van een klant zou de informatie gebruikt kunnen worden als creditcheck. Met deze informatie kan je bepalen in hoeverre een klant producten en/of diensten af mag nemen. En bij een eventuele beslaglegging op een rekening kan je nu op voorhand controleren of er wel voldoende geld op de rekening van de debiteur staat. Er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het Credit Management.

PSD2 in Credit Management

Door de PSD2 is het dus mogelijk om organisaties toestemming te geven om betaalgegevens in te zien. Deze informatie is natuurlijk ook erg nuttig voor het Credit Management proces. Zowel aan de voorkant, als aan de achterkant van het proces kan deze informatie van pas komen. Bij het onboarden van een klant zou de informatie gebruikt kunnen worden als creditcheck. Met deze informatie kan je bepalen in hoeverre een klant producten en/of diensten af mag nemen. En bij een eventuele beslaglegging op een rekening kan je nu op voorhand controleren of er wel voldoende geld op de rekening van de debiteur staat. Er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarom PSD2 een welkome richtlijn is voor het Credit Management.

Wat heeft de consument aan PSD2?

De voordelen voor creditmanagement zijn aanzienlijk, maar wat heeft de consument aan PSD2? Veel consumenten zullen niet zomaar toestemming geven om hun betaalgegevens in te zien. Je wilt niet hebben dat vrijwel ieder bedrijf bij je gegevens kan. Toch kan de consument ook profiteren van PSD2. Een aanvraag voor een hypotheek zou nu in een aantal seconden kunnen gebeuren. De consument geeft toegang, de software van de hypotheekverstrekker analyseert de betaalgegevens en geeft direct een uitslag. Ook het vertrekken van een extra korting zou een motivatie voor de consument kunnen zijn om toestemming te verlenen. Een organisatie kan bij het werven van nieuwe klanten aan de betaalgegevens namelijk zien of de consument in het verleden een trouwe betaler is geweest. Dit zou een extra korting op kunnen leveren.

Qu’apporte PSD2 au consommateur ?

Les avantages pour la gestion de crédit sont considérables, mais qu’apporte PSD2 au consommateur ? De nombreux consommateurs ne vont pas donner l’autorisation comme cela pour consulter les informations de paiement. Vous ne voulez sûrement pas que pratiquement n’importe quelle entreprise puisse avoir accès à vos données. Pourtant, le consommateur peut aussi profiter de PSD2. Une demande d’hypothèque pourrait à présent se faire en quelques secondes. Le consommateur donne accès, le logiciel du prêteur hypothécaire analyse les informations de paiement et donne directement le résultat. L’octroi d’une réduction supplémentaire pourrait aussi être une motivation pour le consommateur s’il donne son autorisation. Lors de l’acquisition de nouveaux clients, une organisation peut voir d’après les informations de paiement si le consommateur a été un bon payeur par le passé. Cela pourrait fournir une réduction supplémentaire.

Wat heeft de consument aan PSD2?

De voordelen voor Credit Management zijn aanzienlijk, maar wat heeft de consument aan PSD2? Veel consumenten zullen niet zomaar toestemming geven om de betaalgegevens in te zien. Je wilt niet hebben dat vrijwel ieder bedrijf bij je gegevens kan. Toch kan de consument ook profiteren van PSD2. Een aanvraag voor een hypotheek zou nu in een aantal seconden kunnen gebeuren. De consument geeft toegang, de software van de hypotheekverstrekker analyseert de betaalgegevens en geeft direct een uitslag. Ook het vertrekken van een extra korting zou een motivatie voor de consument kunnen zijn om toestemming te verlenen. Een organisatie kan bij het werven van nieuwe klanten aan de betaalgegevens namelijk zien of de consument in het verleden een trouwe betaler is geweest. Dit zou een extra korting op kunnen leveren.

Wat heeft de consument aan PSD2?

De voordelen voor Credit Management zijn aanzienlijk, maar wat heeft de consument aan PSD2? Veel consumenten zullen niet zomaar toestemming geven om de betaalgegevens in te zien. Je wilt niet hebben dat vrijwel ieder bedrijf bij je gegevens kan. Toch kan de consument ook profiteren van PSD2. Een aanvraag voor een hypotheek zou nu in een aantal seconden kunnen gebeuren. De consument geeft toegang, de software van de hypotheekverstrekker analyseert de betaalgegevens en geeft direct een uitslag. Ook het vertrekken van een extra korting zou een motivatie voor de consument kunnen zijn om toestemming te verlenen. Een organisatie kan bij het werven van nieuwe klanten aan de betaalgegevens namelijk zien of de consument in het verleden een trouwe betaler is geweest. Dit zou een extra korting op kunnen leveren.

Wat heeft de consument aan PSD2?

De voordelen voor Credit Management zijn aanzienlijk, maar wat heeft de consument aan PSD2? Veel consumenten zullen niet zomaar toestemming geven om de betaalgegevens in te zien. Je wilt niet hebben dat vrijwel ieder bedrijf bij je gegevens kan. Toch kan de consument ook profiteren van PSD2. Een aanvraag voor een hypotheek zou nu in een aantal seconden kunnen gebeuren. De consument geeft toegang, de software van de hypotheekverstrekker analyseert de betaalgegevens en geeft direct een uitslag. Ook het vertrekken van een extra korting zou een motivatie voor de consument kunnen zijn om toestemming te verlenen. Een organisatie kan bij het werven van nieuwe klanten aan de betaalgegevens namelijk zien of de consument in het verleden een trouwe betaler is geweest. Dit zou een extra korting op kunnen leveren.

Wat zou je doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan

Que feriez-vous par exemple si un recouvrement automatique de 500 € est prévu et que le client a 510 € sur son compte

Wat zou je bijvoorbeeld doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan

Wat zou je bijvoorbeeld doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan

Wat zou je bijvoorbeeld doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan

Maatschappelijk verantwoord

De PSD2 heeft voordelen, maar ook zeker nadelen. De vraag blijft hoe organisaties en consumenten deze nieuwe richtlijn zullen gaan inzetten. Ben jij als organisatie in staat om maatschappelijk verantwoord met de gegevens om te gaan? Wat zou je doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan? Voer je de incasso dan gewoon uit en zadel je de klant met een probleem op voor de rest van de maand? Of incasseer je een gedeelte van het bedrag en bied je een regeling aan voor het resterende gedeelte?

Responsabilité sociale

La PSD2 a des avantages mais aussi des inconvénients. La question reste de savoir comment les organisations et les consommateurs vont employer cette nouvelle directive. En tant qu’organisation, êtes-vous à même de traiter les données de manière socialement responsable ? Que feriez-vous par exemple si un recouvrement automatique de 500 € est prévu et que le client a 510 € sur son compte ? Laissez-vous le recouvrement se passer et vous placez le client dans une situation qui est un problème pour le reste du mois ? Ou vous assurez le recouvrement d’une partie du montant et vous proposez un règlement pour la partie restante ?

Maatschappelijk verantwoord

De PSD2 heeft voordelen, maar ook zeker nadelen. De vraag blijft hoe organisaties en consumenten deze nieuwe richtlijn zullen gaan inzetten. Ben jij als organisatie in staat om maatschappelijk verantwoord met de gegevens om te gaan? Wat zou je bijvoorbeeld doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan? Laat je de incasso dan doorgang vinden en zadel je de klant met een probleem op voor de rest van de maand? Of incasseer je een gedeelte van het bedrag en bied je een regeling aan voor het resterende gedeelte?

Maatschappelijk verantwoord

De PSD2 heeft voordelen, maar ook zeker nadelen. De vraag blijft hoe organisaties en consumenten deze nieuwe richtlijn zullen gaan inzetten. Ben jij als organisatie in staat om maatschappelijk verantwoord met de gegevens om te gaan? Wat zou je bijvoorbeeld doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan? Laat je de incasso dan doorgang vinden en zadel je de klant met een probleem op voor de rest van de maand? Of incasseer je een gedeelte van het bedrag en bied je een regeling aan voor het resterende gedeelte?

Maatschappelijk verantwoord

De PSD2 heeft voordelen, maar ook zeker nadelen. De vraag blijft hoe organisaties en consumenten deze nieuwe richtlijn zullen gaan inzetten. Ben jij als organisatie in staat om maatschappelijk verantwoord met de gegevens om te gaan? Wat zou je bijvoorbeeld doen als er een automatische incasso gepland staat voor € 500,- en de klant heeft € 510,- op zijn rekening staan? Laat je de incasso dan doorgang vinden en zadel je de klant met een probleem op voor de rest van de maand? Of incasseer je een gedeelte van het bedrag en bied je een regeling aan voor het resterende gedeelte?

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Laat dan geheel vrijblijvend je gegevens achter.

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Laat dan geheel vrijblijvend je gegevens achter.

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Laat dan geheel vrijblijvend je gegevens achter.

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Laat dan geheel vrijblijvend je gegevens achter.

Meer weten over PSD2 in creditmanagement?

Laat dan geheel vrijblijvend je gegevens achter.